علی ملاکاظمی

عضو شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری

شرح وظایف کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری

 • تهیه پیشنویس طرحهای مورد نیاز حوزه فرهنگی و اجتماعی و به ویژه گردشگری و ارائه به کمیسیون جهت پیگیریهای لازم
 • حضور در جلسات کمیسیون و ارائه نظرات کارشناسی و گزارشهای تخصصی در خصوص بررسی لوایح و طرحها و موضوعات ارجاعی مورد درخواست کمیسیون
 • بررسی گزارش عملکرد سازمانها، ادارات و حوزههای اجرایی مرتبط با فرهنگی و اجتماعی شهر و شناسائی مسایل موجود و ارائه گزارش به کمیسیون
 • تعامل و همکاری با سایر نهادهای نظارتی و دریافت و بررسی گزارش نظارتی سایر دستگاهها در حوزه مربوطه
 • تعامل و همکاری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر نهادها و سازمانها برای صیانت از بافتهای تاریخی و میراث فرهنگی شهر تهران و احیاء آنها
 • دریافت و بررسی بازخورد اقدامات و برنامهها و فعالیتهای صورت گرفته در حوزه مربوطه شهر تهران
 • بررسی و تهیه مطالب جهت انتشار در نشریات و رسانهها در زمینه گردشگری بعنوان نظر رییس کمیته
 • برگزاری نشست مشترک کارشناسی با دعوت از مسئولین شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط برای حضور در کمیته
 • تنظیم و ارائه گزارشات بازدیدها، برگزاری نشستهای تخصصی، نظارتها و صورتجلسات کمیته به صورت دوره ای مستمر به کمیسیون
 • حضور در مناطق و انجام بازدیدهای کارشناسی و تشکیل جلسات کارشناسی در مناطق و نواحی
 • انجام بازدیدهای کارشناسی و تشکیل جلسات کارشناسی در مورد موارد ضروری مانند بازدید از آثار تاریخی
 • تبدیل ایدهها و نقطه نظرات و دیدگاههای مختلف در حوزه گردشگری به طرحهای کاربردی متناسب با وظایف و اختیارات شورا و بررسی و تنظیم آن در کمیته و ارائه به کمیسیون
 • مشارکت و همکاری در راهبری و برنامهریزی جهت تحقق ماموریتهای حوزه گردشگری مندرج در مفاد اسناد بالادستی
 • تعامل اثر بخش و قانونمند و مطلوب با حوزههای اجرایی مرتبط با گردشگری در شهر تهران با رعایت استقلال کاری با سایر کمیته های شورا در این زمینه و عدم دخالت در اجرا.
 • رسیدگی به مسائل و مشکلات ارباب رجوع در حدود ماموریتهای کمیته و تا حد امکان کمیسیون.
 • بررسی و پایش برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ماموریتهای مرتبط
 • تعامل مطلوب، قانونمند و اثربخش با سایر نهادها و دستگاههای ملی و محلی در حوزه فرهنگی،اجتماعی و گردشگری
 • بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص برنامهها و طرحهای حوزه اجتماعی و فرهنگی در برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شهرداری
 • شناسایی و ارائه اولویتهای پژوهشی در حوزه مربوطه شهر تهران به کمیسیون
 • تعامل مطلوب با نهادها و مجامع علمی، دانشگاهی، متخصصین ، پژوهشگران، صاحب نظران مراکز مطالعاتی، پژوهشی به منظور استفاده از دیدگاهها، نقطهنظرات آنها در حوزه گردشگری
 • حضور فعال در همایشها، کنفرانسها، نشستهای تخصصی حوزه مرتبط با گردشگری و فرهنگی
 • همکاری، هماهنگی و تبادل نظر با سایرکمیته های شورا در زمینه گردشگری شهر تهران با رعایت استقلال کاری
 • سیاستگذاری و نظارت بر اجرای اسناد فرادست و قوانین و مقررات مربوطه در خصوص وظایف و
  مأموریتهای فرهنگی و اجتماعی شهر تهران
 • شناسایی و ارائه اولویت های برنامههای جامع تهرانگردی، شناخت میراث فرهنگی و معنوی تهران و احیای هویت تاریخی شهر با همکاری دستگاههای ذیربط
 • راهبری و پیگیری تدوین نظامنامه جامع سیما و منظر شهری جهت هویتبخشی به شهر تهران با محوریت شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی
 • نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری و موضعی و موضوعی در شهر تهران از منظر رعایت
  ملاحظات فرهنگی و اجتماعی
 • تعیین و تدوین ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی اقلیتهای
  دینی ـ مذهبی و اتباع بیگانه
 • اصلاح و پیشنهاد قوانین، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به کلیه فعالیتهای فرهنگی و ارائه به مراجع و مراکز ذیربط برای تائید
 • پیگیری مصوبات کمیته و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته
 • برگزاری نشست مشترک کارشناسی با دعوت از مسئولین شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط و برگزاری
 • نشستها و سمینارهای تخصصی

ارتباط با علی ملاکاظمی