اخبار شورای شهر

اخبار کمیسیون های شورای شهر دامغان

1112511111

خسرو فولادیان

رئیس شورای شهر دامغان
ارتباط با رئیس

کمیسیون ها

جناب آقای خسرو فولادیان

جناب آقای حسن قادری

جناب آقای سید محی الدین تقوی

جناب آقای مجتبی ایمانیان

جناب آقای علی ملاکاظمی

جناب آقای رضا زارع زاده

جناب آقای علی زمانی

لینک های مرتبط

اعضای ششمین دوره شورای شهر دامغان