مجتبی ایمانیان

عضو شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول کمیسیون عمران و شهرسازی و ورزش و جوانان

شرح وظایف کمیسیون عمران و شهرسازی و ورزش و جوانان

 •  رسیدگی ، پیگیری و اولویت بندی درخواستهای مردمی در خصوص نیازهای عمرانی در سطح شهر از قبیل آسفالت و یا روکش آن ، احداث یا نوسازی پارکهای بزرگ و درون محله ای ، اصلاحات هندسی در امور ترافیکی ، احداث کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، پل های عابر پیاده ، پارکینگ در مجاورت شبکه های اصلی پارکینگ های درون محله ای ، رفع خطرها خصوصا در بافت تاریخی و فرسوده ، حصارکشی زمین های افتاده ، تعریض معابر وهمچنین دفع آبهای سطحی قبل از فصل بارندگی
 •  بررسی نامه ها و لوایح ارسالی از شهرداری و سایر سازمانها در رابطه با امور عمرانی
 •  شرکت فعال نماینده در جلسات کمیسیون ماده ۵ ، جلسات در استانداری مربوط به امور عمرانی و ترافیکی ، و غیره…
 •  بررسی اولیه لوایح تملیکی از نظر ارزیابی نرخ و اولویت بندی آنها سپس ارجاع به کمیسیون برنامه بودجه جهت بررسی اعتبارآنها
 •  شرکت در جلسات توافقات تغییر کاربری و تعیین تراکم در شهرداری به دلیل تخصصی بودن موضوع
 •  بررسی و تایید طرح های اجرایی ارسالی از شهرداری و عندالزوم بازدید از محل با حضور طراح آن
 •  پیگیری پیشرفت کار پروژه های پیش بینی شده در بودجه با نصب روز شمار و کنترل های لازم از نظر حجم و نرخ و کیفیت مصالح و اجرا با استفاده از مشاورین عمرانی کمیسیون و بازدید مستمر از پروژه ها، بررسی و تایید صورت جلسات مربوط به تحویل های موقت و قطعی پس از بررسی و دریافت گزارش مکتوب مشاور کمیسیون
 •  پیگیری امور مربوط به پروژه های عمرانی مشارکتی از تنظیم قرارداد تا مراحل اجرا بطور مستمر و کنترل های لازم از نظر کیفی و کمی
 •  پیگیری امور مربوط به صدور پروانه ساختمان و تسهیل و تسریع در کار ارباب رجوع بطور مستمر با همکاری دستگاههای ذیر بط و تعامل با آنها
 •  پیگیری های مربوط به کاهش تخلفات ساختمانی با تعامل بیشتر بین شهرداری ها ، سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحبکاران و اعضای محترم کمیسیونهای ماده صدبا تشکیل جلسات و کلاس های توجیهی و فرهنگ سازی لازم بطور مستمر
 •  بررسی و جمع آوری نیازهای عمرانی سطح شهر و اولویت بندی آنها بمنظور لحاظ نمودن در بودجه اصلاحی یا بودجه سال آینده و پیگیری های لازم
 •  بررسی و اعلام نظر در خصوص بودجه های عمرانی سالیانه پیشنهادی شهرداری مناطق سازمان و عمران و نوسازی و پیگیری تحقق انها در سال جاری
 •  بررسی و اعلام نظر در خصوص تعرفه عوارض بها و خدمات سالیانه شهرداری و همچنین اعزام نماینده به اداره دارایی جهت تعیین عدد P سالیانه ملاک عمل در تعرفه های عوارض
 •  بررسی و تعیین نرخ آسفالت و نرخ های مربوط به حفاری ها
 •  پیگیری تشکیل واحد زمین بمنظور اجرای کردن ماده ۱۱۱ قانون شهرداری ها بمنظور تحول در نوسازی بافت فرسوده
 •  پیگیری و ارائه طریق برای مقاوم سازی ساختمان آسیب دیده

ارتباط با مجتبی ایمانیان

اخبار کمیسیون عمران ، شهرسازی و ورزش و جوانان