حسن قادری

نایب رئیس شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون اجتماعی و فرهنگی

شرح وظایف کمیسیون اجتماعی و فرهنگی

  •  بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
  •  نظارت بر حسن اجرای مصوبات فرهنگی،اجتماعی شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای فرهنگی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
  •  همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی بنا به درخواست آنان.
  •  برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، ، فرهنگی، آموزشی با موافقت دستگاههای ذیربط.
  •  تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
  •  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
  •  بررسی و تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته وآگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
  •  بررسی و تصویب مساعدت به موسسات فرهنگی ،هیات مذهبی ،مساجدو…

ارتباط با حسن قادری

اخبار کمیسیون اجتماعی و فرهنگی