تاریخچه اولین تا ششمین دوره شورای شهر دامغان

دوره اول شورای اسلامی شهر دامغان

محمود ناهیدی

رضا زارع زاده

محمدرضا طاهری

مرتضی صداقتی

فاطمه مهرابی

دوره دوم شورای اسلامی شهر دامغان

محمود ناهیدی

رضا زارع زاده

سیدحسن شاهچراغ

مرتضی صداقتی

سکینه چمبری

دوره سوم شورای اسلامی شهر دامغان

سیدحسن شاهچراغ

رضا نصیری

مرتضی صداقتی

سید محمود حسینی پور

رضا زارع زاده

دوره چهارم شورای اسلامی شهر دامغان

رضا ناصری

مجتبی ایمانیان

رضا زارع زاده

سیدحسن شاهچراغ

علی اکبر حسن بیکی

حسین اقبالیه

خسرو فولادیان

سید محمود حسینی پور

ناصر ابراهیمی

دوره پنجم شورای اسلامی شهر دامغان

مجتبی ایمیانیان

رضا ناصری

سید محمد حسینی پور

علی اکبر حسن بیکی

سید ماکان ترابی

رضا زارع زاده

دوره ششم شورای اسلامی شهر دامغان

مجتبی ایمیانیان

خسرو فولادیان

سید محیی الدین تقوی

حسن قادری

علی زمانی

علی ملاکاظمی

رضا زارع زاده