• موافقت با برگزاری فراخوان جذب سرمایه گذار در رابطه با بازار روز خیابان کوثر مسکن مهر با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری 
  • موافقت با برگزاری فراخوان جذب سرمایه گذاردر خصوص طرح رستوران پارکی و غرفه صنایع دستی در بوستان امام حسین(ع) ، وفق ضوابط و مقررات آیین نامه های مالی و معاملاتی