سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۷۷ – ۹۷/۰۳/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۷۷ – ۹۷/۰۳/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه ی شماره ۶۴/۷/۲۸۷۴/۹۷-۵/۳/۹۷  شهرداری در رابطه با اصلاح  بند های ۲۰،۱۹،۱۸،۱۷از ماده ۱۰ تعرفه بهاء خدمات مصوب سال ۹۷ به شرح جدول آورده شد درنامه ی مذکور که به پیوست ارائه می گردد،موضوع بررسی وبا پیشنهاد شهرداری مطابق نامه ی مذکور موافقت شد.

 

  • در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/۳۰۸۰/۹۷-۱۲/۳/۹۷  شهرداری در رابطه با درخواست شرکت گاز استان جهت تملک زمین به میزان ۳۰ متر مربع جهت ساخت ایستگاه CPSبا قیمت کارشناسی موافقت به عمل آمد.در ضمن درخواست مذکور وکروکی زمین مورد نظر به پیوست ارائه می گردد.
bigtheme