سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۳ – ۹۸/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۳ – ۹۸/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در خصوص نامه شماره ۷۹۵/ ۲۸ مورخ ۵/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری جهت انتخاب جایگزین آقای خسرو فولادیان ( با جایگاه ناظر منتخب شورا در جلسات شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل ) موضوع بررسی و بعد از رأی گیری مقرر شد آقای مهندس حسین اقبالیه به عنوان نماینده شورا برای جایگاه فوق معرفی گردد.

۲- در خصوص کمیسیون بهداشت و درمان شورا ، بعد از بررسی و تبادل نظر با رای گیری مقرر شد آقای مهندس حسین اقبالیه به عنوان رئیس کمیسیون فوق انتخاب شوند.

۳- درخصوص نامه شماره ی ۳۷/ ۲۹/ ۶۰۶۲ مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ شهرداری در رابطه با برگزاری مناقصه جهت واگذاری رفت و روب و جمع آوری و انتقال پسماند ، موضوع بررسی و پیشنهاد شهرداری مطابق نامه مذکور که پیوست ارائه می گردد ( برگزاری مناقصه با قیمت پایه ی کارشناسی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۷ ریال موافقت شد.

۴- نامه شماره ۱۴/ ۶۱۶۶ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۸ شهرداری در خصوص نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مقرر شد به منظور گرامی داشت یاد و نام سردارعظیم الشان ایران اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی مسیر ازابتدای چهار راه چشمه علی تا میدان دانشگاه به نام بلوار «شهید حاج قاسم سلیمانی» نامگذاری گردد و سردیس آن سردار گرانقدر نیز بعد از ساخت و آماده سازی اصلاحات و تغییرات لازم در میدان ساعت فعلی ابتدای بلوار شهید سلیمانی نصب گردد. همچنین مقرر شد مسیر از میدان دانشگاه تا میدان سعدی به عنوان بلوار دانشگاه و نیز مسیر از میدان سعدی تا انتهای محدوده ی شهر به نام بلوار چشمه علی نامگذاری گردد.

۵- نامه شماره ۵/ ۶۱۴۱ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۹۸ شهرداری در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت جهت پرداخت عوارض نوسازی و پسماند پلاک ثبتی ۳-۶۲۱ ، موضوع بررسی و با ارائه مساعدت به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال از محل ماده ۱۷ به نامبرده جهت پرداخت عوارض مذکور موافقت شد در ضمن مبلغ کل عوارض ۰۰۰/ ۱۰۹/ ۴ ریال است مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸

۶-نامه شماره  ۶۲/ ۷/ ۵۴۱۱-۷/ ۹/ ۹۸ شهرداری در خصوص ارائه تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و همچنین بهاء خدمات شهرداری سال ۱۳۹۹ در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات موضوعه ، پس از بحث ، بررسی و تبادل نظر در چندین جلسه شورا و اعمال اصلاحات مورد نظر ، مواد تعرفه مذکور در این جلسه تصویب شد.

bigtheme