۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۸۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارائه مساعدت در پرداخت ۵۰% از عوارض نوسازی و پسماند پلاک ثبتی ۴۸/ ۲۶۴۷ ، موضوع بررسی و با ارائه مساعدت مذکور از محل ماده ۱۷ موافقت شد. در ضمن کل عوارض فوق ۰۰۰/ ۸۳۵/ ۴ ریال است.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۸۰۴/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت در پرداخت عوارض ملکی آقای غلامرضا مسجدی به شماره ثبتی ۳۷/ ۲۴۰۵ و ۲۴۰۴ موضوع بررسی و با ارائه مساعدت به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال از محل ماده ۱۷ به نامبرده موافقت شد. در ضمن مبلغ کل بدهی ۲۷۰/ ۸۲۸/ ۵۷ ریال است.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۷۲۹/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی قیمت ۲۴/ ۰ مترمربع از معبر متروکه جهت ادغام در پلاک ثبتی ۱/ ۲۳۸۷ ، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به میزان ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۵۱۵/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی مقدار ۱/ ۱۹ مترمربع از معبر متروکه جهت ادغام در پلاک ثبتی ۱۹۰۲/ ۲۵۲۷ ، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۴ ریال و قیمت کلی ۰۰۰/ ۴۰۰/ ۲۶۷ ریال موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۴۱۸/ ۹۸ مورخ ۹/ ۹/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر فسخ قرارداد شماره ۱۳۸۹۲/ ۱۷ مورخ ۱/ ۱۲/ ۹۸ منعقد شده فی ما بین شهرداری و اداره کل فنی و حرفه ای استان سمنان مربوط به اجاره مرکز ارتقاء مهارت شهرک صنعتی دامغان، موضوع بررسی و با توجه به موارد بیان شده در نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، با درخواست فوق موافقت شد.

 

توسط admin