سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۵ – ۹۸/۰۹/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۵ – ۹۸/۰۹/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۵۴۹/ ۹۸ مورخ ۱۴/ ۹/ ۹۸ درخصوص واگذاری میزان ۴۳ مترمربع (قسمتی از ۳ دانگ ملکی مشاعی شهرداری از پلاک ثبتی ۶۴۰) به مالک ۳ دانگ دیگر پلاک فوق موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۲ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۵۴۰۷/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۶/ ۲۳۹۱ به مالکیت خانم ها چناری و قربانی، که کل پلاک در طرح توسعه خیابان شهید آیت قراردارد، موضع بررسی و با مفاد صورتجلسه مورخ ۳/ ۹/ ۹۸ که به پیوست ارائه می شود موافقت شد.

۳- در خصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۵۵۱۲/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۳/ ۲۲۱۸ جهت تفکیک و تغییر کاربری، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه مورخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ شماره ۳۶/ ۴/ ۰۴۶۲۸/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme