سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۴ – ۹۸/۰۹/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۴ – ۹۸/۰۹/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۷ نامه از شهروندان و ارگانهای مختلف بررسی و مصوبات ذیل به تصویب رسید:

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۲۷۰/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مسادعت به مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲ ریال از محل ماده ۱۷ جهت کمک در پرداخت عوارض نوسازی و خدمات پسماند ( مبلغ کل ۰۰۰/ ۲۸۵/ ۵ ریال ) پلاک ۲۴۳۳/ ۱۱۷ موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۲۷۰/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال از محل ماده ۱۷ جهت کمک در پرداخت عوارض تعیین شده جهت پلاک ثبتی ۴۳۳-۳-۲۴۴۴ ( مبلغ کل ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰ ریال )، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۴۲۴/ ۹۸ مورخ ۹/ ۹/ ۹۸ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال از محل ماده ۱۷ جهت کمک در پرداخت عوارض نوسازی و پسماند ( به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۵۳۹/ ۵ ریال ) مربوط به پلاک ۳/ ۲۴۴۴ ، موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۵۴۷۱/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۹/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱/ ۲۲۸۸ که مالکیت دو دانگ آن متعلق به آقای محمدعلی روشنفکر که در مسیر توسعه خیابان شهید قوسی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با متن صورتجلسه توافق مورخ ۳/ ۹/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد مشروط بر اینکه قیمت های کارشناسی به شورا ارائه و تایید گردد.

bigtheme