سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۲ – ۹۸/۰۹/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۲ – ۹۸/۰۹/۰۵ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه در ابتدا با دعوت از روسای ادارات راه و شهرسازی و راهداری، نماینده فرمانداری درخصوص ساماندهی جایگاه توقف مسافران در پل شهید ملکیان و میدان دانشجو و نیز تعیین تکلیف کمربندی قدیم بحث و تبادل نظر شد.

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۵۲۴۸/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۹۶/ ۲۴۲۲ که مصوبه ۸۲۴-۱۸۴۹-۹۶ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۹۶ در رابطه با آن به تصویب رسیده بود، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۲ ریال و قیمت کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۵۶/ ۷ ریال ( برای ۳۴۸ مترمربع ) موافقت شد.

 

۲- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۵۲۱۲/ ۹۸ مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ در رابطه با تعیین تکلیف کیوسک آقای نیک فر در میدان امام، موضوع بررسی و مقررشد با اتمام قرارداد اجاره، نسبت به جمع آوری کیوسک مذکور اقدام گردد و در مورد الباقی کیوسک ها نیز مقررشد نسبت به جمع آوری کیوسک های داخل شهر به مرور زمان اقدام و کیوسک های موجود در کمربندی سابق نسبت به اصلاح و بازسازی آنها اقدام شود.

 

۳- نامه شماره ۱۸/ ۰۵۲۰۳/ ۹۸ مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ شهرداری دامغان موضوع صورتجلسه توسعه و تعریض پلاک ثبتی شماره ۲۳۲۸ باقیمانده و ۲۳۲۸/ ۲ اصلی واقع در بخش یک دامغان به انضمام کارشناسی آن شورای محترم ارسال نظریه اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر و بررسی جوانب امر به مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض ۶/ ۸/ ۹۸ موافقت به عمل آمد.

 

 

 

 

bigtheme