سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۴ – ۹۸/۰۷/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۴ – ۹۸/۰۷/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵۰/ ۱۴/ ۰۴۴۹۱/ ۹۸ مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۸ در رابطه با اصلاح اسامی معابر شهرک گلستان مطابق با استاندارد نامگذاری معابر، موضوع بررسی و با توجه به لزوم ساماندهی تابلوهای شهرک گلستان مطابق استانداردهای موجود با اصلاح اسامی طبق نقشه پیوست موافقت شد.

 

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۵۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۷/ ۹۸ در رابطه با میزان ۶۵/ ۱ مترمربع تجاوز به معبر در پلاک ثبتی ۸۶۶/ ۲۵۳۶ واقع در دامغان بلوار جهاد، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی عرصه مذکور مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال و مجموع ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۴۱ ریال موافقت شد.

 

 

 

 

 

bigtheme