سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۰ – ۹۸/۰۷/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۰ – ۹۸/۰۷/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

آقای زارع زاده گزارشی از کمیسیون اشتغال را مطرح نمود:

۱- راه اندازی انرژی پاک (خورشیدی) و ارائه وام قرض الحسنه درخصوص اشتغال و خرید آن توسط اداره برق منطقه ای

۲- با توج به امکانات موجود فنی و حرفه ای راه اندازی زمایشگاه آب و خاک و صنایع غذایی

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۴۱۵۳/ ۹۸ مورخ ۶/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۵۴۱/ ۲۵۲۸ مبلغ ۹۵۵/ ۶۴۷/ ۱۴۲ ریال بابت جریمه کمیسیون ماده صد درخواست پرداخت مبلغ فوق بصورت ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۰ ریال نقد و الباقی اقساط ۳۶ ماهه، موضوع بررسی با پیشنهاد شهرداری محترم موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶۳۳۴/ ۱/ ۵۰۲۱ مورخ ۱۳/ ۷/ ۹۸ فرمانداری موضوع بازگشت به نامه شماره ۵۱۳ مورخ ۲۸/ ۶/ ۹۸ منضم به صورتجلسه شماره ۱۹۴ درخصوص بند ۲ مغایر با ضوابط شهرداری بدلیل خارج از محدوده خدماتی شهرداری می باشد، مطرح و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود از این پس موارد مغایر ضوابط مالی و اداری به شورا پیشنهاد ندهد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۲۲۲/ ۹۸ مورخ ۹/ ۷/ ۹۸ شهرداری موضوع شهرداری درنظر دارد قدرالسهم خود از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به میزان ۴۰/ ۱۵ مترمربع از پلاک ثبتی شماره ۴۱۸/ ۲/ ۲۴۴۹ اصلی را به نامبرده در نامه مذکور واگذار نماید نظریه کارشناسی کروکی و صورتجلسه توافق مورخ ۱۷/ ۲/ ۹۸ پلاک فوق ارسال می گردد.مطرح با قیمت کارشناسی هر مترمربع به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶ ریال موافقت شد.

۴- نامه شماره ۱۸/ ۰۴۲۳/ ۹۸ مورخ ۹/ ۷/ ۹۸ شهرداری موضوع شهرداری دامغان در نظر دارد میزان ۱۸/ ۰ مترمربع معبر متروکه جنب ضلع شمال پلاک ثبتی شماره ۱۵۵/ ۹۶۱ اصلی به نامبرده در نامه مذکور واگذار نماید نظریه کارشناسی به همراه کروکی معبر ارسال می گردد مطرح با قیمت کارشناسی ۱۸/ ۰ به مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳ ریال موافقت به عمل آمد.

bigtheme