سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۸– ۹۸/۰۴/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۸– ۹۸/۰۴/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره شماره ۱۸/ ۰۲۳۱۸/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/ ۸۰۴ که دارای ۶۱/ ۹۱ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۹/ ۱۰/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد منوط بر اینکه براساس توافق انجام شده در صورتجلسه مذکور، مبلغ ملک یادشده صرفاً در همان پلاک تهاتر شود.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۲۳۳۱/ ۹۸ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۱/ ۱۳۱۰ که قبلاً مصوبه شماره ۱۰۲۸-۱۹۹۶-۹۷ در تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با آن مصوب شده بود، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۲۳۷۱/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۸ در رابطه با اجاره بهای واحدهای تجاری موجود در حاشیه پایانه مسافربری شهید شاهچراغی در سال ۹۸، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر احتساب اجاره بهاء واحدهای تجاری مذکور براساس اجاره سال سال گذشته (۹۷) و بدون اعمال تغییر، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۲۱۰۳/ ۹۸ مورخ ۱/ ۴/ ۹۸ موضوع بررسی و با توجه به توضیحات ارائه شده در نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، با پیشنهاد شهرداری مبنی بر بخشش وجه التزام و هزینه دادرسی (۹ سال) به مبلغ ۲۰۰/ ۹۳۹/ ۱۰۸ ریال، موافقت گردید.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۹۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۸/ ۱۴۳۱ که دارای ۲۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme