سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۷۴– ۹۸/۰۴/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۷۴– ۹۸/۰۴/۰۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۸۹۳/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۸۷/ ۲۵۳۶ که دارای ۷/ ۸ مترمربع تعریض است. موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۳/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۹۶۲/ ۹۸ مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۸ دررابطه با پلاک ثبتی ۳۷۹ که در طرح پارکینگ مصلی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۲۰۰۰/ ۹۸ مورخ ۲۷/ ۳/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۶۰/ ۱۸۲۳ که تقاضای تفکیک را به دوقطعه ارائه نموده است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توافق نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۹۷/ ۲۴/ ۹۷ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۵۲۶/ ۹۸ مورخ ۴/ ۳/ ۹۸ در رابطه با گزارش حسابرسی سال ۹۶، گزارش مذکور با حضور شهردار محترم، نماینده حسابرسی و مسئول مالی شهرداری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بعد از بررسی و مطالعه قرار گرفت و بعد از بررسی موارد مطروحه توسط حسابرسی محترم و توضیحات شهرداری، مقرر شد شهرداری بطور مکتوب پاسخ بندهای توصیه ای حسابرس را به شورای شهر ارائه نمایند.

bigtheme