۱-درخصوص نامه ی شماره ۴/ ۹۰۶۰/ ۹۷-۳۰/ ۱۱/ ۹۷ در خصوص پیشنهاد شهرداری جهت عقد قرارداد تهیه طرح تفصیلی شهر دامغان با مشاور ذی صلاح توسط شهرداری دامغان، موضوع بررسی وبا توجه به بلاتکلیفی چندین ساله ی بسیاری از شهروندان که با موضوع فوق مرتبط هستند ونیز با عنایت به عدم تخصیص بودجه از سوی وزارت راه وشهرسازی، با پیشنهاد فوق موافقت گردید و مقرر شد شهرداری تلاش لازم را در خصوص جلب و جذب سهم دولت در تامین هزینه های طرح تفصیلی شهر بعمل آورد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ۳۶/ ۴/ ۹۲۰۰/ ۹۷-۶/ ۱۲/ ۹۷ در خصوص پلاک ثبتی ۱۰۰۳/ ۲۵ (باصورتجلسه ی توافق مورخ ۱/ ۱۲/ ۹۷ که قبلاً به تصویب رسید وبه پیوست ارائه می گردد) با قیمت کارشناسی هر متر مربع پنج میلیون ریال موافقت گردید. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۳-در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۹۲۸۹/ ۹۷-۹/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۳۸/ ۱۸۲۳ به مالکیت آقای محمد تقی اردکانی که دارای ۰۴/ ۷ متر مربع تعریض می باشد، موضوع بررسی وبا صورتجلسه ی مورخ ۱۷/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۴-در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/ ۹۲۴۶/ ۹۷ در رابطه پلاک ۹۴/ ۷۲ به مالکیت خانم نرجس خاتون فوادیان که دارای ۰۴/ ۳ متر مربع تعریض می باشد وصورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با آن قبلاً تصویب وارائه شده موضوع بررسی وبا قیمت کارشناسی هر متر مربع پنجاه میلیون ریال موافقت گردید.

۵-در خصوص نامه ی شماره ۵/ ۸۹۶۵/ ۹۷-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با درخواست حوزه علمیه بابت یک دستگاه گریدر جهت تسطیح خاک در باغ امام صادق(ع) به مدت ۲۵ ساعت، موضوع بررسی وبا پیشنهاد شهرداری جهت واگذاری ۲۵ ساعت گریدر وراننده( که مبلغ آن ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال خواهد شد) از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۶- در خصوص نامه ی شماره ی ۱۹/ ۱۹/ ۹۱۹۸/ ۹۷-۶/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ۱۰/ ۶۵ که دارای ۸۹/ ۸۳ متر مربع تعریض است وصورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۷ در رابطه با آن تصویب وارائه گردید، موضوع بررسی وبا قیمت کارشناسی به شرح برگه ی کارشناسی که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۷- در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/ ۹۰۶۶/ ۹۷-۱/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ۲۷/ ۷۲ که دارای ۸۹/ ۸۰ متر مربع تعریض می باشد وصورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۷ در  رابطه با آن تصویب ارائه گردید، موضوع بررسی وبا قیمت کارشناسی به میزان هر متر مربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال موافقت شد.

۸-در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/ ۹۲۵۳/ ۹۷-۷/ ۱۲/ ۹۷ در رابطه با پلاک ۳/ ۱۳۱۵ که دارای ۲۴/ ۲۸ متر مربع تعریض است وصورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با آن تصویب وارائه گردید، موضوع بررسی وبا قیمت کارشناسی برای هر متر مربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال موافقت شد.

توسط admin