درخصوص نامه شماره ۲۷/۰۵۴۹۷/۹۷ ۰۹/۰۷/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با طرح پیشنهادی اصلاح نهر آب بلوار آزادی و پیروزی، با کلیات طرح موافقت و مقررشد جهت تصویب طرح نهایی نظر شورا خواسته شود.

درخصوص نامه شماره ۵/۰۵۵۷۶/۹۷ ۰۵/۰۷/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت پرداخت هدیه به زوج های جوان با مهریه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به میزان ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( به زوج ) از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

توسط admin