سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۳ – ۹۹/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۳ – ۹۹/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۹۸۹/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۳/ ۲۲۸۶ که در طرح توسعه خیابان شهید قوسی قرار گرفته است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۲۶/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد. در ضمن بابت ارزش افزوده پلاک جبهه پشت ملک فوق با توجه به تعریض، درج در پرونده و لحاظ و اقدام گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۹۷۸/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۸/ ۲۳۶۴ که دارای ۳۷/ ۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۰۲۵/ ۹۹ مورخ ۳۱/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۸۴/ ۲۴۲۲ که دارای ۳۷/ ۸ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و مفاد صورتجلسه مورخ ۲۸/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme