سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۲ – ۹۹/۰۲/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۲ – ۹۹/۰۲/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۹۰/ ۹۹ مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۱/ ۲۵۱۵ که به میزان ۳۸/ ۷ مترمربع در طرح تعریض قراردارد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۷۸۰/ ۹۹ مورخ ۲۱/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۰/ ۸۰۸ که دارای ۷۱/ ۲۲ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۰۸۳۷/ ۹۹ مورخ ۲۳/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۷/ ۸۱ که دارای ۸/ ۲۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۷۳۵/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۹/ ۲۱۳۸ که دارای ۰۸/ ۵۱ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۷۷۳/ ۹۹ مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۳/ ۲۰۶۷ که با اجرای ماده ۱۰۱ تفکیک شده است، موضوع بررسی و در مورد قدرالسهم شهرداری به میزان ۵۱/ ۴۹ مترمربع، ضمن موافقت با صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۳۵۲/ ۹۹ مورخ ۲/ ۲/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به میزان ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۶- در رابطه با نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۸۶۲/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۲/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۵/ ۱/ ۲۰۳۵ که از طریق اجرای ماده ۱۰۱ تفکیک شده است، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق شماره ۳۶/ ۴/ ۰۰۷۷۲/ ۹۹ مورخ ۲۰/ ۲/ ۹۹ با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴ ریال برای واگذاری قدرالسهم شهرداری موافقت شد.

bigtheme