خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۸ – ۹۹/۰۳/۳۱ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۸ – ۹۹/۰۳/۳۱ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۱۵۳۲/ ۹۹ مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۹ در رابطه با تقاضای مالکین پلاک ثبتی ۱۶/ ۱۰۶۳ اصلی، مبنی بر تفکیک عرصه پلاک فوق به ۳ قطعه، موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق ۳۶/ ۴/ ۰۷۸۰۶/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۹۹ پیوست در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با ارزیابی قیمت قدرالسهم شهرداری مطابق برگه کارشناسی پیوست و به مبلغ هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۰۱۶۱۱/ ۹۹ مورخ ۲۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر دریافت وام قرض الحسنه به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ریال جهت اجرای پروژه انتقال میدان میوه و تره بار و وام به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ریال جهت تکمیل پروژه نیمه تمام مجتمع خدماتی رفاهی شهرداری دامغان، مطابق نامه شماره ۸۷۳۳/ ۴۲/ ۵۰ مورخ ۶/ ۳/ ۹۹ استانداری که به پیوست ارائه می گردد، موضوع بررسی و با توجه به ضرورت انجام پروژه های مذکور با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۶۲۷/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی ۵/ ۱ دانگ پلاک ۹۵۱ اصلی که قبلاً مصوبه ۶۴-۱۵۲-۹۹ مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۹ در مورد آن تصویب شده است و نیز ارزیابی پلاک های ۵، ۶، ۷، ۸ از ۱۰۰/ ۲۵۲۰ متعلق به شهرداری جهت تهاتر با ۵/ ۱ دانگ از پلاک فوق، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی پیوست ( شماره ۹۱۵۰/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۳/ ۹۹ ) موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۶۲۸/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی ۵/ ۱ دانگ از پلاک های ۹۴۷ و ۹۵۱ که مصوبه شماره ۶۴-۱۵۲-۹۹ مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۹ در مورد آن تصویب شده است، موضوع بررسی و نیز ارزیابی پلاک های ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲ از ۱۵۱/ ۲۵۲۰ ملکی شهرداری جهت تهاتر با ۵/ ۱ دانگ فوق، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی ( ۱۱۶۰/ ۹۹ مورخ ۲۴/ ۳/ ۹۹ ) موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۶۲۲/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰/ ۲۱۲۰ که دارای ۷/ ۲۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۶/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۶- در رابطه با نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۶۲۳/ ۹۹ مورخ ۲۹/ ۳/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی ۲۵/ ۲۵۳۰ که دارای ۱۱/ ۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۷/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

bigtheme