سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۷ – ۹۹/۰۳/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۷ – ۹۹/۰۳/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۱۲۱۸/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تقاضای پیمانکار مجموعه شهربازی شادی، جهت عدم اخذ اجاره بهاء تا زمان بازگشایی ( براساس ابلاغ ستاد ملی کرونا ) و نیز افزوده شدن مدت فوق به مدت قرارداد شهربازی مذکور و شهربازی جدیدالاحداث در ضلع شمال غرب پارک دانشجو، موضوع بررسی و با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۲۵۷/ ۹۹ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی میزان ۶۳/ ۰ مترمربع معبر متروکه جنب پلاک ثبتی شماره ۳۰/ ۱۲/ ۸۰ ( واقع در خیابان طوس ) که شهرداری قصد دارد آن را به مالک پلاک مذکور واگذار نماید، موضوع بررسی و با مبلغ کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۳۲۷/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۲۲۷۵ ملکی شهرداری به مساحت ۱۶/ ۳۴ مترمربع که شهرداری قصد دارد آن را به مالک پلاک مجاور واگذار نماید، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست با مبلغ    ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۱۲۵۳/ ۹۹ مورخ ۱۱/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت برگزاری مجدد مناقصه احداث پارک کودک و نوجوان( گودال شهرک انقلاب ) با برآورد هزینه حدود ۷۰ میلیارد ریال ما به ازای تملک زمین های تجاری اطراف پروژه برابر قیمت کارشناسی پیوست، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق مطابق مفاد نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۲۵۶/ ۹۹ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۹ درخصوص پلاک ثبتی ۶۵/ ۸ که دارای ۴۲/ ۸۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۷/ ۱/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۶- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۳۸۹/ ۹۹ مورخ ۱۹/ ۳/ ۹۹ در مورد اجاره بهاء پارک ملت، موضوع بررسی و با مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۷- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۱۴۱۳/ ۹۹ مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۴/ ۳/ ۲۲۸۴ که دارای ۹۸/ ۷۴ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme