سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۵ – ۹۹/۰۳/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۵ – ۹۹/۰۳/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۳۰۳/ ۹۹ مورخ ۱۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با قیمت گذاری مقدار ۹۷/ ۴ مترمربع از معبر متروک جهت ادغام در پلاک ثبتی ۱۴۲/ ۹۶۱ اصلی واقع در بلوار جمهوری، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۵ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۲۸۵/ ۹۹ مورخ ۱۳/ ۳/ ۹۹ در رابطه با ارزیابی مقدار واقع در طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) از ساختمان بیمه ایران شعبه مرکزی دامغان موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست و قیمت کلی ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۱۰۵/ ۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۹۹ در رابطه با مالک ۵/ ۱ دانگ مشاع از پلاک های ۹۴۷ و ۹۵۱ مبنی بر اینکه معوض املاک ایشان از قدرالسهم شهرداری در پلاک ثبتی ۱۰۰/ ۲۵۲۰ ( که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شهرداری تعلق می گیرد) با قیمت کارشناسی روز واگذار گردد، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر با درخواست فوق موافقت شد.(با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۲۱۳/ ۹۹ مورخ ۱۰/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۱۳۳۴ که دارای ۶/ ۷ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۸/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

bigtheme