سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۵۴ – ۹۹/۰۳/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۵۴ – ۹۹/۰۳/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- گزارش حسابرسی مستقل درباره صورت های مالی تهیه شده به انضمام صورت تفریغ بودجه، تراز نامه، مازاد درآمد بر هزینه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ با حضور حسابرس محترم و مسئول واحد مالی شهرداری و شهردار محترم مورد رسیدگی قرارگرفت و موارد اظهارنظر حسابرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد مطروحه مکتوب به شهرداری ارسال گردد و شهرداری پاسخ لازم را ارائه دهد تا سپس نسبت به گزارش حسابرسی تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۱۶۴/ ۹۹ مورخ ۷/ ۳/ ۹۹ در رابطه با مالک پلاک ۱۳۷۹/ ۲۵۳۶ بدلیل عدم موافقت کمیسیون ماده ۵ با درخواست نامبرده مبنی بر تغییر کاربری پلاک مذکور، موضوع بررسی و با استرداد مبلغ مندرج در نامه فوق به میزان ۱۵۰/ ۸۰۸/ ۹۰۹ ریال به نامبرده موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۱۳۸/ ۹۹ مورخ ۶/ ۳/ ۹۹ در رابطه با مصوبه شماره ۱۰۵-۲۳۸-۹۹ مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۹ شورا، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵ ریال موافقت شد، در ضمن با توجه به وجود معبر با عرض یک مترمربع ضلع جنوب پلاک مورد نظر که با ضوابط شهرسازی سنخیت و کاربردی ندارد لذا شهرداری مجاز می باشد با همان قیمت کارشناسی  ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۵ ریال ) معبر فوق را به متقاضی واگذار نماید.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۱۷۸/ ۹۹ مورخ ۸/ ۳/ ۹۹ در رابطه با پلاک ثبتی ۸۶/ ۲۸/ ۶۴۵ که دارای ۹۸/ ۱۵ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۶/ ۳/ ۹۹ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۱۱۶۳/ ۹۹ مورخ ۷/ ۳/ ۹۹ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۵۵۵/ ۳ ریال هزینه های کفن و دفن یکی از همشهریان محترم از محل هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ و با توجه به عدم توانایی پرداخت هزینه ها توسط وراث و با عنایت به اینکه نامبرده از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده و بر اثر انفجار و سوختگی شدید فوت نموده است، بررسی و با پرداخت هزینه کفن و دفن به مبلغ ۰۰۰/ ۵۵۵/ ۳ ریال از محل هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ شهرداریها موافقت شد.

bigtheme