سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۲۳۹ – ۹۸/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۹ – ۹۸/۱۲/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه با حضور آقای فتحعلیان تعرفه بهای خدمات حمل و نقل عمومی سال ۹۹ بررسی و سپس با حضور آقای مرشدی زاده بندهایی از تعرفه عوارض سال ۹۹ مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه مصوبات زیر به تصویب رسید.

۱- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۷۶۳۲/ ۹۸ مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با تمدید یکساله قرارداد بهره برداری بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر با آقای سیدعلیرضا مهدوی زاده با افزایش ۱۵% در اجاره بهاء موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۷۶۴۸/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با کارشناسی قیمت پلاک ثبتی شماره ۱۰/ ۱۷/ ۲۵۳۶ اصلی واقع در بلوار ۲۲ بهمن که شهرداری قصد واگذاری مالکیت آن را به ( مالک سرقفلی پلاک مذکور ) دارد، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۰ ریال موافقت شد.

۳- نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۶۹۲۸-۱۷/ ۱۱/ ۹۸ شهرداری مبنی بر پیشنهاد موافقت با تغییرعنوان ماده مربوطه به بهاء خدمات شهری با توجه به میسرنبودن حذف ماده یک از تعرفه بهاء خدمات سال ۹۹  وفق بند ب از ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح بعد از بحث و بررسی و به جهت لزوم اجرای ماده قانونی اشاره شده در نامه شهرداری با پیشنهاد و مفاد نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۶۹۲۸-۱۷/ ۱۱/ ۹۸ شهرداری موافقت شد.

۴-نامه شماره ۰۹۲۱/ ۲۸/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۹۸  شهرداری محترم در خصوص نرخ پیشنهادی خدمات حمل ونقل عمومی مسافر شهر دامغان که در تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۹۸ در شورای محترم سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری به تصویب رسیده بود مورد بحث وبررسی قرار گرفت که النهایه با تغییرات لازم به تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر رسید وجهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸۰/ ۶/ ۹۸ مورخ۱۷/ ۱۲/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت پرداخت مبالغی به عنوان تشویق تعدادی از پرسنل مطابق لیست پیوست، موضوع بررسی و به استناد تبصره ۴ ماده ۳۵ آئین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب ۱۳/ ۱۲/ ۶۸ و به منظور ایجاد انگیزه مضاعف و قدردانی از تلاش های شبانه روزی افراد مورد نظر، با پیشنهاد مذکور موافقت شد.

bigtheme