سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۵ – ۹۸/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۵ – ۹۸/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۷۱۰۶/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار جهت بهسازی پیاده رو ضلع شمالی بلوار جهاد حدفاصل میدان پسته تا میدان صد دروازه با برآورد ریالی حدود ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال، موضوع بررسی و با برگزاری مناقصه موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۷۰۱۵/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مزایده واگذاری امورات فردوس رضا، موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر با برگزاری مزایده با مبلغ پایه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰ ریال به عنوان اجاره سالیانه موافقت شد(صرفاً برای سال ۹۹) ضمناً در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار برنده، شهرداری می تواند با موافقت شورای شهر و با افزایش ۲۰% قیمت برنده شده نهائی برای مدت یکسال دیگر قرارداد را تمدید نماید.

۳- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۷۱۰۵/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری جهت ارائه مساعدت برای پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۷ ریال برای اجاره غرفه در بازار روز در سال ۹۷ و مبلغ ۰۰۰/ ۶۲۶/ ۲ ریال بابت وجه التزام، موضوع بررسی شد و مقررگردید مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال از اصل چک های نامبرده از محل ماده ۱۷ پرداخت گردد و نیز بخشودگی ۷۰% از وجه التزام چک ها براساس تعرفه شامل حال ایشان گردد.

۴- درخصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۷۰۱۴/ ۹۸ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری برای واگذاری حق امتیاز تفکیک و بازیافت پسماند در مبدأ به پیمانکار بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری از قرار سالیانه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۹۶/ ۱ ریال و قابل تمدید در صورت رضایت تا سه سال و نرخ افزایش سالیانه ۲۰%، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۷۱۱۷/ ۹۸ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۸ در مورد پلاک ثبتی ۲۶/ ۹۶۱ که دارای ۶۵/ ۱۱ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد؛ مشروط بر اینکه در بند اول قیمت توافقی به ۰۰۰/ ۷۵۰/ ۳ ریال به ازای هر مترمربع تغییر کند.

۶- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۷۰۰۳/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با تفکیک پلاک ۵/ ۲۱۵۰ موضوع بررسی و ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق ۳۶/ ۴/ ۰۶۷۹۹/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با واگذاری قدرالسهم شهرداری به میزان ۷۰/ ۴۵ مترمربع به نامبرده به قیمت ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۶۹۱۴/ ۹۸ مورخ ۱۷/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۰۲۵ مبنی بر مساعدت در پرداخت هزینه پسماند پلاک ثبتی مذکور، موضوع بررسی و با ارائه مساده به میزان ۵۰% از بدهی مذکور به مبلغ ۰۰۰/ ۳۷۰/ ۷ ریال از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۸- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۶۹۶۴/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۵/ ۲۲۷۹ مبنی بر مساعدت در پرداخت عوارض نوسازی و پسماند، موضوع بررسی و موافقت شد مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال از محل ماده ۱۷ جهت پرداخت عوارض مذکور موافقت شود.

۹- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۹۹۹/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با تفکیک پلاک ۶/ ۲۱۵۰ موضوع بررسی و ضمن موافقت با صورتجلسه توافق ۳۶/ ۴/ ۰۶۸۰۳/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با واگذاری قدرالسهم شهرداری به میزان ۵۵/ ۲۷ مترمربع به نامبرده به قیمت ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۱۰- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۷۱۲۰/ ۹۸ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۴۴۸/ ۳۹۷/ ۲۴۴۴ به مالکیت شهرداری دامغان و پلاک ثبتی ۴۳۴/ ۳۹۷/ ۲۴۴۴ ، مبنی بر تجمیع و سپس تفکیک پلاک های فوق، موضوع بررسی و با مفاد تفاهم نامه ۳۶/ ۴/ ۰۷۱۱۵/ ۹۸ مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۱۱- درخصوص پلاک ثبتی شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۷۴۴/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با مصوبه شماره۸۴۴/ ۱۷۶۵/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۹۸ درخصوص کارشناسی پلاک ثبتی شماره ۶/ ۳/ ۲۳۹۱ که در طرح تعریض قرار دارد، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۹۹۲/ ۴۹۹ تومان موافقت شد.

۱۲- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۷۰۰۱/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی مبلغ قدرالسهم شهرداری از اجرای ماده ۱۰۱ برای پلاک ثبتی ۴۱۴/ ۲/ ۲۴۴۹ ، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی به مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۷ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

۱۳- در رابطه با نامه شماره ۱۸/ ۰۶۷۱۵/ ۹۸ مورخ ۸/ ۱۱/ ۹۸ درخصوص ارزیابی پلاک ثبتی ۹۷۶/ ۲۵۳۶ ( جهت واگذاری بابت طلب پلاک ثبتی ۱/ ۱۸۳۴) موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ریال موافقت شد.

۱۴- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۷۰۰۲/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه تفکیک پلاک های ۷/ ۲۱۵۰ و ۲۱۵۰، موضوع بررسی و ضمن موافقت با مفاد صورتجلسه توافق مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، با واگذاری قدرالسهم شهرداری به میزان ۸۲/ ۶۴ مترمربع به نامبرده و به قیمت کراشناسی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ریال برای هر مترمربع موافقت شد.

bigtheme