سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۲ – ۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۲ – ۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۳ نامه وارده از شهرداری، شهروندان و ارگان های مختلف قرائت و بررسی گردید و سپس طرح اصلاح و بهینه سازی پیاده روی جنب نهر آب بلوار شمالی ارئه و مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه ذیل نیز به تصویب رسید.

۱- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۷۹۲/ ۹۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۱۳۱۸، که دارای ۰۸/ ۲۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme