سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۶ – ۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۶ – ۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۳۱۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با اجاره واحد شماره ۲۷ واقع در طبقه اول پاساژ عقیق با اجاره پیشنهادی ماهیانه ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۴ ریال، موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت شد. لازم بذکر است قیمت پایه کارشناسی انجام شده ماهیانه ۰۰۰/ ۳۰۰/ ۴ ریال است.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۶۳۴۳/ ۹۸ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۶۶۸ اصلی که میزان ۴۱/ ۲۸ مترمربع در تعریض قرار دارد، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۴ ریال موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۳۶/ ۴/ ۰۶۳۳۳/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی موقوفه شماره ۷/ ۱۰۶۳ جهت تفکیک پلاک مذکور به دو قطعه، موضوع بررسی و با صورتجلسه توافق مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme