سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۵ – ۹۸/۰۸/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۵ – ۹۸/۰۸/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۶۸۳/ ۹۸ مورخ ۲/ ۸/ ۹۸ در رابطه با کارشناسی قیمت واگذاری قسمتی از معبر متروکه به مساحت ۴۹/ ۱ مترمربع جهت ادغام به پلاک ۳/ ۱۹۷۵ ، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست با مبلغ کلی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۸ ریال موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۵۸۵/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۷/ ۹۸ در رابطه با ارزیابی شش دانگ مالکیت پلاک ثبتی ۱۷۱۳/ ۲۵۳۶ موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰/ ۱ ریال موافقت شد. ( ۶۶۷/ ۶۶۶/ ۳۶۶ ریال بابت ششدانگ مالکیت و ۳۳۳/ ۳۳۳/ ۷۳۳ ریال بابت حق سرقفلی )

bigtheme