سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۹۷– ۹۸/۰۷/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۷– ۹۸/۰۷/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۰۰۵/ ۹۸ مورخ ۳۱/ ۶/ ۹۸ در رابطه با تهاتر سه دانگ تجاری ملکی آقای علیرضا امینیان واقع در خیابان امام خمینی (ره) پلاک ثبتی ۲/ ۴ با ملک واقع در شهرک بوستان مرصع یزدانی با پلاک ثبتی ۳۵۵۳/ ۳۴۲۴/ ۲۵۲۸ ( مربوط به طرح تعریض خیابان امام(ره) ) موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی که به پیوست ارائه می گردد ( از قرار هر متر مربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ریال ) موافقت شد.

 

 

bigtheme