سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۹۳– ۹۸/۰۶/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۹۳– ۹۸/۰۶/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۷۱۷/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۶/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۲۵۰۸ که دارای ۲۰/ ۵۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۶/ ۶/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۶/ ۶/ ۰۳۶۸۷/ ۹۸ مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ در رابطه با تمدید قرارداد بهره برداری از جایگاه عرضه CNG  بلوار راه آهن، موضوع بررسی و مقرر گردید فرآیند واگذاری بهر برداری جایگاه فوق از طریق برگزاری مزایده عمومی صورت پذیرد.

۳- درخصوص نامه شماره ۰۳۳۰۱/ ۹۸ مورخ ۲۲/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شرکت عقیق سازه گستر در رابطه با پیشنهاد انتقال مالکیت طبقات فوقانی مجتمع چند منظوره ملت به شرکت عقیق سازه گستر در ازای تحویل واحدهای تجاری سهم آن شرکت با قیمت کارشناسی به شهرداری دامغان، موضوع بررسی و با کلیات مفاد نامه فوق که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد منوط به اینکه قیمت های کارشناسی بعداً به شورا جهت تایید و تصویب ارسال گردد و کاربری طبقات فوقانی تغییر نکند.

bigtheme