سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۸۷– ۹۸/۰۵/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۸۷– ۹۸/۰۵/۱۶ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۳۲۰۵/ ۹۸ مورخ ۱۶/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر مساعدت از محل ماده ۱۷، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۱۴۲/ ۹۸ مورخ ۱۴/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲/ ۱۳۱۷ که دارای ۷۱/ ۱۵ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۶/ ۵/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۳۱۴۱/ ۹۸ مورخ ۱۴/ ۵/ ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۳۳۴ که دارای ۸۵/ ۴۵ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه مورخ ۷/ ۵/ ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme