۱- درخصوص نامه شماره ۳۹۸/ ۲۸ مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهردار محترم ( ریاست شورای محترم سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ) در رابطه با خرید سیستم مرخصی آنلاین تاکسی های درون شهری، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق منوط به رعایت ضوابط قانونی موافقت شد.

 

۲- درخصوص نامه شماره ۰۲۸۰۰/ ۹۸ مورخ ۳۰/ ۴/ ۹۸ در رابطه با سیزدهمین صورتجلسه شورایعالی سرمایه گذاری مورخ ۲۶/ ۴/ ۹۸، موضوع بررسی و با بندهای صورتجلسه فوق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت گردید مشروط بر اینکه درخصوص بند دوم صورتجلسه ( در مورد پارک ملت ) حتماً با اداره اوقاف و هیئت امناء محترم امامزادگان محمد و جعفر (ع) هماهنگی لازم بعمل آید.

 

 

توسط admin