سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۶۹ – ۹۸/۰۳/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۹ – ۹۸/۰۳/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۰۱۴۰۲/ ۹۸ مورخ ۳۱/ ۲/ ۹۸ در رابطه با سرمایه گذاری آقای محسن علی امیدی جهت احداث کارگاه تولید جدول و بلوک سیمانی در زمین خیابان فردوس رضا جنب شرکت تعاونی روستایی، موضوع بررسی و با مفاد قیدشده در نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد، مشروط بر اینکه: ۱- مدت قرارداد بیش از سه سال نباشد. ۲- شهرداری ضمانت های لازم برای اخذ مطالبات خود و تحویل مجدد ملک از مستاجر اخذ نماید. ۳- شهرداری درخصوص اخذ سند ملک مورد نظر اقدام لازم معمول داشته و نتیجه را به شورای شهر اعلام نماید.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۳۶۷/  ۹۸ مورخ ۳۰/  ۲/  ۹۸ در رابطه با تملک و اجرای طرح پارکینگ در پلاک های ثبتی ۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۲۱۴ که کلا وقف می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۹/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. ضمناً مقررشد به شهرداری اعلام شود بخشی از زمین کاربری تجاری در نظر گرفته شود.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۵۷۹/  ۹۸ مورخ ۷/  ۳/  ۹۸ در رابطه با معبر متروکه جنب ضع غربی پلاک ثبتی شماره ۹۰ مفروز جهت ادغام در پلاک فوق و واگذاری به مالک مذکور، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی برای هر مترمربع ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۱۲ ریال موافقت شد. ( مساحت کل معبر متروکه ۹۴/  ۱۴ مترمربع است ).

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۳۳۱/  ۹۸ مورخ ۲۹/  ۲/  ۹۸ در رابطه با واگذاری ۷۵/  ۵ مترمربع معبر متروکه جهت ادغام در پلاک مجاور تحت شماره ۸۴۱/  ۲۵۳۶ واقع در بخش یک دامغان، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی از قرار هر مترمربع ۰۰۰/  ۵۰۰/  ۱۸ ریال موافقت شد، مشروط بر اینکه ارزش افزوده اشرافیت به معیر مجاور محاسبه گردد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۵۴۴/  ۹۸ مورخ ۵/  ۳/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۳/  ۸۸۷ که دارای ۸۶/  ۱۰ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۳۱/  ۲/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme