سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1398 / مصوبات جلسه ۱۶۸ – ۹۸/۰۳/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۸ – ۹۸/۰۳/۰۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۱۴۶۴/ ۹۸ مورخ ۱/ ۳/ ۹۸ در رابطه با صورتجلسه توافق نامه ۱۹/ ۱۹/ ۰۱۰۳۹/ ۹۸ مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۸ فی مابین شهرداری و بیمه ایران جهت تعریض خیابان امام (ره) که به پیوست ارائه می گردد، از آنجائیکه مقرر گردیده بود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صورتجلسه مذکور، شرکت بیمه نظریه مسئولین و مدیران خود مبنی بر دریافت وجه نقد یا ملک معوض را به شهرداری اعلام نمایند ولیکن بعد از مدت فوق، پاسخی از طرف بیمه ایران دریافت نگردیده است. موضوع بررسی و مقرر گردید جهت تملیک میزان تعریض، از طریق قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام گردد.

۲- درخصوص نامه شماره ۳۶/  ۴/  ۰۱۳۱۶/  ۹۸ مورخ ۲۹/  ۲/  ۹۸ در رابطه با تفکیک پلاک ۲۶/  ۱۴۳۵ از آنجائیکه شهرداری قصد دارد میزان قدرالسهم خود به مساحت ۷۵/  ۳۲۷ مترمربع در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را به مالک واگذار نماید؛ موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۵ ریال موافقت گردید.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۱۴۰۰/  ۹۸ مورخ ۳۱/  ۲/  ۹۸ در رابطه با قصد شهرداری مبنی بر واگذاری معبر متروکه جنب پلاک های ثبتی ۷/  ۱/  ۱۴۴۸ و ۲/  ۱۴۵۱ موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/  ۵۰۰/  ۲ ریال موافقت گردید. در ضمن مساحت کلی معبر متروکه مذکور، ۸۸/  ۷۹ مترمربع است.

bigtheme