سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۶۰ – ۹۸/۰۲/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۰ – ۹۸/۰۲/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص  نامه شماره ۱۸/   ۰۰۴۰۶/   ۹۸ مورخ ۲۶/   ۰۱/   ۹۸ دررابطه با پلاک ثبتی ۱۳/   ۲۳۷ که دارای ۲/   ۹ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۴/   ۰۱/   ۹۸ که به پیوست ارائه می شود، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۴۹۰/   ۹۸ مورخ ۲۹/   ۰۱/   ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۶۰/   ۳۴۴۹ که دارای ۷/   ۲۴ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۲۷/   ۰۱/   ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۴۴۳/   ۹۸ مورخ ۲۷/   ۰۱/   ۹۸ در رابطه با پلاک های ثبتی ۳/   ۱ ( با کاربری مسکونی ) و ۳/   ۴ ( با کاربری تجاری ) واقع در بخش یک دامغان  که در طرح تعریض خیابان امام قرار دارد موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۵/   ۰۹/   ۹۷ و برگه کارشناسی دادگستری ( از قرار هر مترمربع ۰۰۰/   ۰۰۰/   ۲۴۷ ریال برای ملک تجاری و ۰۰۰/   ۰۰۰/   ۲۸ ریال برای ملک مسکونی) که هر دو به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد. ضمناً وفق مذاکرات انجام شده با شهردار محترم مقرر گردید مقدار تجاری ملک در همان پلاک جابجا شود.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۲۷۱/   ۹۸ مورخ ۲۲/   ۱/   ۹۸ در رابطه با درخواست مالکین ثبتی به شماره ۱۳/   ۱۳۶۱ مبنی بر اصلاح سند مالکیت و تفکیک عرصه پلاک به دو قطعه زمین، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توافق ۱۹/   ۱/   ۹۸ و مبلغ طبق گزارش کارشناسی، که هر دو به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۹/   ۱۹/   ۰۰۶۲۲/   ۹۸ مورخ ۳/   ۲/   ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۷۳۹/   ۲۵۳۶ واقع در خیابان ۲۲ بهمن که با کاربری تجاری به مساحت ۳۰ مترمربع واگذار گردید و بعد از فرآیند مزایده و واریز وجه، مشخص شد عرض ملک از ۴ متر به ۹۷/   ۲ متر، مساحت آن از ۳۰ متر به ۲۶ مترمربع تقلیل یافت، موضوع بررسی و با صورتجلسه توافق مورخ ۲۱/   ۱/   ۹۸ و مبلغ برگه گزارش کارشناسی که هر دو به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۶- درخصوص نامه شماره ۱۳/   ۴/   ۰۰۵۸۳/   ۹۸ مورخ ۲/   ۲/   ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۹۹۶/   ۲۵ واقع در بخش یک دامغان مبنی بر درخواست مالک پلاک فوق مبنی بر اصلاح کاربری پلاک مورد نظر، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توافق مورخ ۱۲/   ۱۲/   ۹۷ و قیمت گزارش کارشناسی با مبلغ پنجاه و پنج میلیون ششصد هزارریال که هر دو به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۷- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۴۰۸/   ۹۸ مورخ ۲۶/   ۱/   ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۴/   ۲۰۰۵ که دارای ۵۴/   ۱۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۱/   ۱/   ۹۸ که به پیوست ارائه می گرددموافقت شد. در این رابطه مهندس ناصری به عنوان مخالف مرقوم داشتند: کاربری ملک مذکور باغ و تفکیک آن خلاف ضوابط می باشد.

۸- درخصوص نامه شماره ۴۷/   ۰۰۵۰۳/   ۹۸ مورخ ۲۱/   ۱/   ۹۸ در رابطه با تقاضا آقای میلاد عالمی مبنی بر اجاره قسمتی از فضای پارک دانشجو جهت احداث اسکیت پارک، موضوع بررسی و موافقت شد زمین مذکور ( مطابق کروکی ) از طریق فراخوان عمومی و به صورت اجاره جهت انجام طرح فوق واگذار گردد.

۹- درخصوص نامه شماره ۵/   ۰۰۳۱۹/   ۹۸ مورخ ۲۴/   ۱/   ۹۸ در رابطه با درخواست مبنی بر عدم توانایی در پرداخت هزینه خرید قبر جهت انجام امورات کفن و دفن به مبلغ ۰۰۰/   ۴۰۰/   ۶ ریال که مطابق تحقیقات به عمل آمده، نامبرده توان مالی در پرداخت هزینه های مذکور، موضوع بررسی و با پیشنهادات جهت مساعدت در هزینه خرید قبر به مبلغ ۰۰۰/   ۴۰۰/   ۶ ریال از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۱۰- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۴۰۷/   ۹۸ مورخ ۲۶/   ۱/   ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۰۰۵ که دارای ۲۲/   ۱۳ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه و تعریض مورخ ۲۸/   ۱/   ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد؛ و در این رابطه آقای ناصری مرقوم داشتند: کاربری ملک مرقوم باغ و تفکیک آن خلاف ضوابط است.

bigtheme