سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۵۸ – ۹۸/۰۱/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۵۸ – ۹۸/۰۱/۲۵ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۲۳ نامه مربوط به درخواست های مردمی و مسائل مربوط به شهرداری بررسی و مصوبات ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

۱- درخصوص نامه شماره ۳۶/   ۴/   ۰۰۲۴۶/   ۹۸ مورخ ۲۱/   ۰۱/   ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی به شماره ۲۸۱/   ۳/   ۲۴۴۴ اصلی واقع در بخش یک و درخواست مالکین مبنی بر تفکیک عرصه پلاک فوق به ۹ قطعه زمین با کاربری مسکونی، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توافق مورخ ۱۸/   ۰۱/   ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

۲- درخصوص نامه شماره ۱۸/   ۰۰۲۷۰/   ۹۸ مورخ ۲۲/   ۰۱/   ۹۸ دررابطه با پلاک ثبتی ۱۳/   ۲۵۱۵ که دارای ۵/   ۲۶ مترمربع تعریض می باشد، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توافق که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme