سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۴۷ – ۹۷/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۴۷ – ۹۷/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه ی شماره ۵/ ۸۹۶۸/ ۹۷-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مربوط به درخواست مدیریت آموزشگاه حضرت زینب(س)، مبنی بر در اختیار قرار دادن ۶۰ عدد جدول باغچه ای وخاک مناسب باغچه، موضوع بررسی وبا پیشنهاد مذکور موافقت گردید.

۲- درخصوص نامه ی شماره ۵/ ۷/ ۸۹۰۳/ ۹۷-۲۴/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با واگذاری یک باب مغازه متعلق به شهرداری دامغان به صورت اجاره در میدان میوه وتره بار،موضوع بررسی وبا پیشنهاد شهرداری محترم به شرح آمده در نامه جهت اجاره یک باب مغازه در میدان تره بار با اجاره ماهیانه یک میلیون وپانصد هزار ریال موافقت گردید.

۳-در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۶۰۳/ ۹۷-۱۳/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۷/ ۳/ ۲۰۵۳ به مالکیت رمضانعلی بابو که دارای ۰۴/ ۲۹ متر مربع تعریض می باشد موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۲۹/ ۸/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۴-در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۹۸۵/ ۹۷-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۹/ ۲۵۱۵ به مالکیت خانم مرضیه حیدر آقایی که دارای ۰۵/ ۲۸ متر مربع تعریض می باشد، موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه توسعه تعریض مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۵-در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۲۳۴/ ۹۷-۳۰/ ۱۰/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۵۳/ ۲۴۲۲ به مالکیت آقای مشابه که در زمان ساخت به میزان ۷/ ۳متر مربع به معبر تجاوز نموده است وشهرداری قصد واگذاری معبر فوق به نامبرده را دارد موضوع بررسی وبا واگذاری ۷/ ۳ متر مربع از معبر مذکور به نامبرده با قیمت کارشناسی (هرمتر مربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵ ریال) موافقت گردید.

۶-درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۹۲۷/ ۹۷-۲۵/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۸۲ به مالکیت خانم فضه خان بیکی که دارای ۶۵/ ۱۱ متر مربع تعریض می باشد موضوع بررسی با مفاد صورتجلسه ی مورخ ۶/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه    می گردد موافقت شد.

۷-درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۸۸۲/ ۹۷-۲۳/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۲۳۰۸ به مالکیت آقای صرفی که قسمت عمده ی آن در مسیر توسعه تعریض قرار گرفته است موضوع بررسی ومفاد صورتجلسه ی مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۸-در خصوص نامه ی شماره ۴۸/ ۷/ ۹۰۴۸/ ۹۷-۳۰/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با موارد مطروحه از سوی فرمانداری در بررسی تعرفه عوارض وبهاء خدمات سال ۹۸ موضوع بررسی با مفاد نامه ی شماره ی ۲۰/ ۳/ ۸۹۷۸/ ۹۷-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد بااین توضیح که افزایش عوارض ماده ی ۴ از ۳۰% به ۲۰% کاهش یافت.

۹-در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۹۹۴/ ۹۷-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۱۱/ ۱۳۶۶ به مالکیت خانم پریمی که دارای ۲۲/ ۳۸ متر مربع تعریض می باشد موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی ۲۱/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه         می گردد موافقت شد.

۱۰-درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۹۸۷/ ۱۸-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۳/ ۱۳۱۵ به مالکیت آقای سیدی که دارای ۲۴/ ۲۸ متر مربع تعریض می باشد، موضوع بررسی وبا مفاد صورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۱۱- در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۹۸۶/ ۹۷-۲۸/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۷۴/ ۵۳ به مالکیت آقای عوض آبادیان که دارای ۷۴/ ۵۳ متر مربع تعریض می باشد، موضوع بررسی با مفاد صورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد موافقت گردید.

۱۲-در خصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۸۷۱/ ۹۷-۲۳/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پلاک ثبتی ۷/ ۲۵۱۴ به مالکیت خانم ها فاطمه وخدیجه شادکام که دارای ۴۳/ ۴ متر مربع تعریض می باشد ضمن موافقت با صورتجلسه ی توسعه تعریض مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۷ که به پیوست ارائه می گردد با قیمت کارشناسی برای هر متر مربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۱ ریال موافقت به عمل آمد.

۱۳-در خصوص نامه ی شماره ۶۲/ ۷/ ۸۹۵۸/ ۹۷-۲۷/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با پرداخت مبلغی توسط مالکین بابت انجام هرگونه تبدیل اعم از تبدیل تراس وبالکن به بنای مفید، تبدیل راه پله وفضای مشاعی به سایر موارد، تبدیل خرپشته به بنای مفید یا انباری، افزایش تعداد انباری ها وهرگونه تبدیل دیگر،موضوع بررسی وموافقت شد مبلغی معادل ۵/ ۲ برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه ای (A 5/ ۲) بابت هر متر مربع از تبدیل های فوق علاوه بر سایر عوارض وهزینه های متعلقه توسط مالک دریافت گردد.

bigtheme