خانه / مصوبات شورا 1400 / مصوبات جلسه شماره ۳۳۰- ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

مصوبات جلسه شماره ۳۳۰- ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

۱-درخصوص نامه شماره ی۱۷/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷  در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۵۸۳/۴۹  که به میزان۱۶/۰۹ متر مربع در تعریض قرار گرفته است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه  و تعریض مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ موافقت شد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۱۸/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۵۴/۵۹ که به میزان ۱۵/۴ متر مربع در طرح تعریض قرار دارد ، موضوع  بررسی و با مفاد صورتجلسه ی توسعه  و تعریض مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ می گردد موافقت شد.

bigtheme