خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۸ مورخ ۹۹/۱۲/۲۶

مصوبات جلسه شماره ۳۲۸ مورخ ۹۹/۱۲/۲۶

۱-در خصوص نامه ی شماره ی ۹۴۸ مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ در خصوص تعرفه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دامغان ، موضوع بررسی و بعد از مطالعه ی بندهای مختلف تعرفه ی فوق و اعمال بعضی اصلاحات ، تعرفه ی فوق به تصویب رسید.

۲-درخصوص نامه ی شماره ی۷۳۴۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ در رابطه با بودجه ی تلفیقی پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری دامغان به مبلغ ۸۰۰/۳۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع بررسی و بعد از استماع گزارش مسئول امور مالی ذی حساب شهرداری ، کلیات متمم و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.

bigtheme