خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر

مصوبات جلسه شماره ۳۲۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر

۱-در خصوص نامه ی شماره ی ۳۱۹۳۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸  از اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان در رابطه با معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه کمیته استانی طرح های ویژه حفاظت بافت تاریخی ، مقرر شد آقای مهندس اقبالیه به عنوان نماینده شورا برای کمیته ی فوق معرفی شوند و نیز مقرر شد آقای دکتر غلامحسین ناصری و آقای دکتر رضایی فر به عنوان اعضای حقیقی معرفی شود.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۴۵۹ ۹۹/۱۱/۱۹ در رابطه با اخذ مجوز جهت برگزاری فرایند مناقصه اجرای عملیات بهسازی فاز دوم بلوار جهاد ضلع جنوب موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت شد مشروط به اینکه برآورد هزینه و زیرسازی و آسفالت از لیست برآورد هزینه های اجرایی مناقصه  حذف شود.

۳-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۵۶۵ مورخ ۹۹/۱۱/۲۳ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به آقای محمود باقر نژاد ( که دارای معلولیت قطع نخاع بر اثر تصاف با خوروی حمل آب شهرداری می باشد ) جهت شرکت در مسابقات جهانی پاراتیراندازی امارات به مبلغ پنجاه میلیون ریال از محل ماده ی ۱۷ موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت شد در ضمن هزینه کلی شرکت در مسابقات مذکور ۷۰میلیون تومان است.

۴-عطف به نامه ی شماره ی ۹۹/۱۴۰ از هیئت ورزشهای جانبازان معلولین استان سمنان در خصوص ارائه مساعدت به آقای محمود باقرنژاد جهت شرکت در مسابقات جهانی تیراندازی امارات موافقت گردید مبلغ بیست میلیون ریال معادل دومیلیون تومان از محل ماده ۱۷ شورای اسلامی شهر پرداخت شود.

ساعت جلسه ۱۲/۳۰ تا ۱۵/۲۵

 

 

bigtheme