خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۰ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر

مصوبات جلسه شماره ۳۲۰ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر

۱-در خصوص نامه شماره ی ۳۷۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ در رابطه با درخواست شهرداری مبنی بر تمدید فعالیت سازمان مدیریت حمل و نقل ( بنابرنامه شماره ی ۵۰/۴۲/۴۷۲۴۳ مورخ ۹۹/۱۱/۰۶  استانداری ) موضوع بررسی و بعداز بحث و تبادل نظر و استماع توضیحات شهردارمحترم با درخواست فوق موافقت شد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۴۰۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخفیف یا بخشودگی در وجه التزام چک های برگشتی ، موضوع بررسی و بعداز استماع توضیحات شهردارمحترم ،  مقرر گردید وجه التزام چک های برگشتی مودیان که تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پرداخت اصل بدهی چک برگشتی اقدام نمایند وجه التزام چک برگشتی به اساس تبصره ۵ از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری از ۶۰% به ۷۵% کاهش در نظرگرفته شود.

۳-در خصوص نامه ی شماره ی۶۴۶۴ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ در رابطه با توافق شهرداری با شرکت آبفا مربوط به ترمیم نوار حفاری موضوع بررسی و با مفاد نامه ی مذکور که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۴-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۳۷۰ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ در رابطه با ارائه ۸ برگ گزارش درآمدی دی ماه سال جاری شهرداری موضوع بررسی و مقرر شد گزارش فوق جهت تحلیل و ارائه نتیجه به این شورا به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه گردد.

در ادامه تعداد ۷ نامه مربوط به شهروندان و نهادهای مختلف قرائت و مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نتیجه به شهرداری ارسال گردد.

 

bigtheme