خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۱۵ مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۱۵ مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در ابتدای جلسه گزارش نهایی حسابرسی سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ توسط نمایندگان موسسه حسابرسی معین مشاور مجرب قرائت گردید و بعد از بحث و تبادل نظرپیرامون موارد مطرح شده در گزارش مذکور و نیز بعد از استماع توضیحات مسئول امورمالی و ذی حساب شهرداری ، مقرر شد پاسخ کتبی شهردار ارائه تا در گزارش جلسه بعد اعمال گردد.

۲-در خصوص نامه شماره ۶۱۳۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۲ با پیشنهاد شهرداری مبنی بر پرداخت هزینه های ۵ فقره    پروانه ی ساختمانی مربوطه به پروژه های ساختمانی انجمن خیرین مسکن ساز بصورت مرحله ای و حداکثر تا زمان پایان کار موافقت گردید مشروط به اینکه چک بانکی بابت ضمانت اخذ گردد و حداکثر زمان دو سال باشد در ضمن مبلغ کلی فوق ۱/۵۲۷/۶۵۷/۵۰۰  ریال است.

۳-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۱۲۵ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱  با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری ۳باب از واحدهای تجاری تحت تملک شهرداری در طبقه ی اول مجتمع تجاری عقیق بصورت اجاره و از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی مطابق برگه ی کارشناسی پیوست موافقت گردید.

در ادامه به ۷ نامه وارده از نهادهای مختلف و نیز نامه های مرتبط با ساخت و ساز شهروندان قرائت و رسیدگی گردید.

bigtheme