خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۲۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/۰۸شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۲۹۹ مورخ ۹۹/۰۹/۰۸شورای اسلامی شهر دامغان

۱-گزارش کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر در خصوص وضعیت فضای ورزشی پارک ها قرائت و بررسی گردید و نیز پیشنهاد تجهیز سالن بحران جهت استفاده ی ورزشی بررسی و بعد از مذاکره مقرر شد شهرداری برآورد دقیق از بودجه ی مورد نیاز و نیز سودآوری پروژه صورت پذیرد.

۲-گزارش کمیسیون عمران در خصوص روند پیشرفت فیزیکی ۷ پروژه ی شهرداری قرائت و بررسی گردید بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت پروژه ها مقرر شد در ابتدای جلسه ی بعدی شورا مورخ۹۹/۰۹/۱۳ از تمام هفت پروژه بازدید گردد و موانع پیشرفت پروژه بررسی شود.

۳-نسخه قضایی ابلاغ شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین میزان عوارض و هزینه های مربوط به شهرداری شامل ۳۵ برگ بررسی گردید و مقرر شد در کمیسیون حقوقی و عمران مورد بررسی و به شورا گزارش داده شود.

bigtheme