خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸

مصوبات جلسه شماره ۳۲۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸

 

در ابتدای جلسه به تعداد ۷ نامه از شهروندان مربوط به ساخت و ساز املاک شخصی رسیدگی و مصوبات مربوطه به تصویب رسید.

۱-در خصوص نامه شماره ی ۷۴۱۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ی ۲۲۰۰ اصلی مبنی بر تفکیک و اجرای ماده ی ۱۰۱ برای پلاک مذکور ، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه ی توافق شماره ی ۷۱۳۶   مورخ ۹۹/۱۲/۱۷  موافقت شد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی۷۳۹۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۶۵/۱۱۲ که دارای ۵۷/۸۶ متر مربع تعریض است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه ی توسعه و تعریض مورخ ۹۹/۱۲/۲۶  موافقت شد.

۳- درخصوص نامه ی شماره ی ۷۲۵۷  مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در رابطه با مصوبه شماره ی ۹۸۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ در رابطه با ارزیابی مقدار۲۶۹/۴  متر مربع از پلاک ۲۲۸۸/۱ که بمقدار ۲۶۹/۴ متر مربع در طرح تعریض قراردارد ، موضوع بررسی و با اعمال کاهش دومیلیون ریالی نسبت به قیمت کارشناسی به مبلغ ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر متر مربع موافقت شد.

bigtheme