اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر دامغان

خسرو فولادیان

رئیس شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون برنامه و بودجه و درآمدی

حسن قادری

نایب رئیس شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون اجتماعی و فرهنگی

علی ملاکاظمی

منشی اول شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری

سید محیی الدین تقوی

منشی دوم شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون حقوقی و نظارت

مجتبی ایمانیان

عضو شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول کمیسیون عمران و شهرسازی و ورزش و جوانان

رضا زارع زاده

عضو شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون اشتغال و کارآفرینی

علی زمانی

عضو شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول کمیسیون فضای سبز