🔸در این دیدار هر یک از اعضای هیئت مدیره خانه تسنیم دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را پیرامون تعامل و همکاری و کمک به میراث غنی فرهنگی شهر بیان کردند.