سرکشی جناب آقای زارع زاده و ریاست محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس نصرتی شهردارمحترم باتفاق مدیر محترم کمیته امداد امام دامغان از خانواده های محترم تحت پوشش کمیته امداد

توسط admin