حسن حاجی زاده معاون مالی شهرداری:

جشنواره ملی پسته فرصتی است در جهت رشد اقتصادی و ارتقا فرهنگ شهر دامغان.

توسط admin