طرح ترافیکی و معضلات ترافیکی طرح میدان امام رضا(ع)دامغان به منظور بررسی های بیشتر و رفع مشکلات طرح با حضور کارشناسان شهرداری واعضای شوراشهر بررسی شد.

رییس شورای اسلامی شهر دامغان گفت: با توجه به اینکه حل معضل ترافیکی این میدان ورودی شهر بسیار اساسی و تأثیر گذار است، راه حل های مختلف حل مسائل ترافیکی بایستی با دقت بررسی و مطالعه گردد.

ایمانیان رئیس شورای شهردامغان اذعان داشت:موضوع بارترافیکی این طرح باید مشخص شود و قطعا این طرح باید مصوبه شورای ترافیک را داشته باشد.
همچنین تملک اراضی جنوب بسیار با اهمیت است چراکه اگر عملا تملک صورت نگیرد نمی توانیم رمپ ورودی را طراحی کنیم.

اعضای شورا با کلیات این طرح موافقت کردند و مصوب شد که این طرح با حضور مشاور جهت بررسی های بیشتر در کمیسیون کلان شهرها به بحث گذاشته شود.